Understöd

Stitelsen har förnyat sitt ansökningsförfarande och övergått till ett nytt digitalt ansökningssystem. Ansökningar om understöd skall göras inom februari månad. Bekanta dig med instruktionerna nedan innan ansökan påbörjas.

Privatpersoner beviljas inte understöd.

 

Instruktioner

För att underlätta uppföljningen finns 7 ansökningskategorier. Ifall ansökan berör fler än en kategori ber vi den sökande välja den kategori som understödet i första hand sökes ifrån:

 • Kultur

 • Idrott och fritid

 • Småbarnspedagogik

 • Grundläggande utbildning

 • Andra stadiet

 • Högskolor och universitet

 • Övrig allmännyttig föreningsverksamhet

Ansökningstid, behandling och utbetalning

Ansökningstiden är februari månad. Ansökningarna behandlas i medlet av april och beslut meddelas i månadsskiftet april/maj. Utbetalningen sker i medlet av maj.

 

Hur görs en ansökan

Ansökan görs digitalt. Klicka på knappen ”Gå till ansökningsformuläret” nedan för att öppna ansökningsprogrammet och påbörja ansökan.

Ansökans kontaktpersoner

Notera att varje ansökan ska ha två kontaktpersoner.  Kontaktpersoner kan exempelvis vara projektledare/-sekreterare, verksamhetsledare eller medlemmar i föreningens styrelse etc.

Projekt- och verksamhetsbeskrivning

Projektets ändamål och huvudsakliga innehåll beskrivs under rubrikerna Ansökans ändamål och Beskrivning.

Ansökans ändamål ska formuleras kort och kärnfullt.

I projektbeskrivningen redovisas mer detaljerat projektets syfte, målsättningar, innehåll, genomförande, förväntade resultat, möjliga regionala avtryck samt budget. Universitet och högskolor behöver även ange hur projektet ansluter till universitets, högskolans eller fakultetens verksamhet i regionen.

Stiftelsernas verksamhet är i dag strikt reglerad, vilket bland annat ställer mer specifika krav på själva ansökningsprocessen och dess behandling i stiftelsens styrelse. För den skull behöver registrerade föreningar bifoga följande bilagor till ansökan:

 1. Uppdaterat föreningsregisterutdrag

 2. Senaste undertecknade bokslut

 3. Verksamhetsgranskningsberättelse

 4. Verksamhetsberättelse

 5. Verksamhetsplan och budget

Även andra dokument som stöder ansökan kan bifogas.

Bilagorna sparas helst i pdf-format, men ansökningsprogrammet kan även hantera andra filformat. Namnge bilagorna enligt bilageförteckningen ovan.

Inlämnande av ansökan

När all behövlig information är ifylld skickas ansökan. Den sökande får automatiskt en skriftlig bekräftelse.

Ifall ansökan behöver kompletteras eller redigeras är detta möjligt på stiftelsen hemsida vasa.aktiastiftelserna.fi, inom ansökningstiden. För eventuell redigering behövs nyckelkoden som du hittar i bekräftelsen. Spara alltså bekräftelsen. Ifall styrelsen önskar tilläggsinformation ber vi om det per e-post.

Stiftelsen förbehåller sig rätten att publicera en förteckning över beviljade understöd.

Redovisning

Senast den 15 januari följande år inlämnas en kort redogörelse över användningen av understödet. Inga nya understöd beviljas innan redovisning inlämnats.
Obs! Spara beslutet. I beslutet finns en länk till redovisningen. 
Redovisningar som gäller beviljade understöd fram till år 2023
 

Gå till ansökningsformuläret

 

 

Checklista för den sökande

 

 

Understöden beviljas i huvudsak åt organisationer och sammanslutningar på stiftelsens verksamhetsområde.

Underlag för arbetsutskottets och styrelsens värdering av projekt (Obs! ej i prioritetsordning)

 • Understöd beviljas inte för redan genomförda projekt, facklig, partipolitisk verksamhet eller till enskilda personer.

 • Större understöd (20 000 – 50 000 euro) för samma projekt beviljas högst tre år i rad. Därefter förväntas verksamheten finansiera sig själv. Undantag görs i fall där stiftelsen i samarbete med andra stiftelser förbinder sig att stöda projekt för längre perioder.

 • Verksamhet som hör till den lagstadgade offentliga sektorns skyldigheter beviljas i regel inte understöd. Däremot kan projekt av nyskapande- eller pilotkaraktär understödas.

 • Beviljande av understöd förutsätter att mottagare redovisat tidigare erhållna medel.

 • För beviljande av understöd förutsätts att ansökan är omsorgsfullt ifylld och har en realistisk plan och budget.

 • Ansökningar beviljas huvudsakligen för projekt inom Vasa stiftelsens verksamhetsområde (jfr. Stiftelsen ändamål). Undantag utgörs av samarbetsprojekt med andra stiftelser.

 • Skolor, föreningar och organisationer inom tredje sektorn beviljas bidrag på likvärdiga och jämförbara grunder på basen av en bedömning av verksamhetens omfattning och antalet medlemmar.

 • Beträffande understöd till idrottsföreningar strävar Stiftelsen till att endast bevilja medel till moderföreningen (ej enskilda lag).

Stiftelsen behandlar i regel endast ansökningar som inkommit inom ordinarie ansökningstid. Om avvikelser från denna princip besluter styrelsen.

 

vasa@aktiastiftelserna.fi

Registerbeskrivning

© 2023 Aktiastiftelsen i Vasa sr . All Rights Reserved.